Pranešimas dėl Visuotinio narių susirinkimo karantino laikotarpiu

Reaguodami į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val., informuojame, kad kredito unijos LITAS eilinis Visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto, t. y. atvykus į kredito uniją jos darbo metu, susipažinus su Visuotinio narių susirinkimo dokumentais užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį.

2020 m. kovo 17 d. 10:00 val. kredito unijos LITAS patalpose (Taikos pr.21B, Kaunas) numatytas eilinis visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas.

Kviečiame narius balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą), užpildant išankstinį bendrąjį balsavimo biuletenį kredito unijoje LITAS (Taikos pr.21B, Kaunas) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio Visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  5. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių atlyginimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  6. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
  7. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.
  8. Dėl pajų grąžinimo išstojantiems nariams.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis pateiktas iki 2020 m. kovo 17 d. 10:00 val. eilinio Visuotinio narių susirinkimo, galios ir tuomet, jei dėl kvorumo trūkumo bus laikomas neįvykusiu, ir bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame Visuotiniame narių susirinkime, kuris numatytas 2020 m. kovo 27 d. 17:00 val. Pažymime, kad pakartotinis eilinis Visuotinis narių susirinkimas taip pat gyvai nebus organizuojamas.

Kredito unijos nariai apie Visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR Kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

Asmens, įgalioto teikti išsamią informaciją apie šaukiamą eilinį Visuotinį narių susirinkimą, kontaktiniai duomenys: Audrius Virbalas, tel. +370 37 330 779, el. p. labas@unijalitas.lt.

Kredito unijos LITAS valdyba