Įvyko eilinis pakartotinis kredito unijos LITAS visuotinis narių susirinkimas

Gerbiami nariai,

Įvyko eilinis pakartotinis kredito unijos LITAS visuotinis narių susirinkimas.

Reaguojant į 2020-03-14 LR Vyriausybės paskelbtą karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje dėl koronaviruso (COVID-19) plitimo prevencijos laikotarpiu nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. (vėliau karantinas buvo pratęstas iki balandžio 13 d. 24 val.), Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS (įmonės kodas 302448934, registracijos ir buveinės adresas Taikos pr.21B, Kaunas) eilinis pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas kovo 27 d. 17 val. gyvai nebuvo organizuojamas, balsavimas buvo vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto. Iš anksto raštu balsavo 45 balsavimo teisę turintis narys.

2020 m. kovo 27 d. duomenimis kredito unijos LITAS pajininkų registre buvo 742 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, nes iš viso balsavo 6,07 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.

Susirinkimo metu buvo svarstoma:

1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nuspręsta: ataskaitą įvertinti teigiamai.

5. 2019 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo projekto pristatymas.

5.1. Nuspręsta: 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti.

5.2. iki 2018.12.31 sukauptas nuostolis – 81.073,34 Eur; 2019 m. grynasis finansinis metinės veiklos pelnas – 16.535,35 Eur; viso sukauptas nuostolis – 64.537,99 Eur perkeliamas į kitų (2020) finansinių metų pradžią.

6. 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nuspręsta: patvirtinti 2020 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.

7. Kredito unijos valdybos nario rinkimai.

Nuspręsta: iki valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Ariją Tulienę.

8. Dėl pajų grąžinimo išstojantiems nariams.

Nuspręsta: grąžinti pajus išstojantiems nariams (gavus Lietuvos banko sutikimą).