Informacija dėl pakartotinai įvykusio visuotinio narių susirinkimo

Gerbiami nariai,

Įvyko pakartotinis kredito unijos „Litas“ visuotinis narių susirinkimas. 2024 m. balandžio 05 d. duomenimis kredito unijos „Litas“ pajininkų registre buvo 1466 tikrieji nariai. Vadovaujantis Kredito unijų įstatymo 20 str. 1 d. pakartotinis susirinkimas turi teisę priimti nutarimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/20 (5 proc.) visų kredito unijos narių, neįskaitant asocijuotų narių. Įstatymo reikalavimas įvykdytas, susirinkimas įvyko, iš viso balsavo 100 tikrųjų narių, kas sudaro 6,82 % balsavimo teisę turinčių tikrųjų narių.
Susirinkimo metu buvo svarstoma:
1. Vidaus audito tarnybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: patvirtinti vidaus audito tarnybos ataskaitą.
2. Valdybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: patvirtinti valdybos ataskaitą.
3. Paskolų komiteto 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nuspręsta: patvirtinti paskolų komiteto ataskaitą.
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas. Nuspręsta: patvirtinti metinį finansinių ataskaitų rinkinį bei pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarką.
5. Dėl pajinių įnašų grąžinimo. Nuspręsta: grąžinti pajus 2023 m. prašymus pateikusiems nariams.
6. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą.
7. Kredito unijos valdybos nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio tvirtinimas. Nuspręsta: patvirtinti unijos valdybos nariams skiriamą metinį biudžetą bei atlygiomodelį.
8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Nuspręsta: suteikti įgaliojimus valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu,
sudaryti sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo visai valdybos kadencijai.
9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas. Nuspręsta: išrinkti 5 valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.
10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas. Nuspręsta: išrinkti 3 paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.
11. Kredito unijos pavadinimo keitimas. Nuspręsta: pakeisti Kooperatinė bendrovė kredito unija „Litas“ pavadinimą į Kredito
unija „Litas“.
12. Kredito unijos įstatų keitimas. Nuspręsta: patvirtinti kredito unijos įstatų keitimą ir naują įstatų redakciją.

Administracijos vadovė Arija Tulienė

Informacija dėl pakartotinio visuotinio narių susirinkimo

PRANEŠIMAS

Neįvykus 2024 m. kovo 26 d. šauktam visuotiniam narių susirinkimui, pakartotinis visuotinis unijos narių susirinkimas šaukiamas 2024 m. balandžio 05 d. 15 val. unijos patalpose, adresu Lietuvių g. 30-1 , Kaune.

Kviečiame visus narius balsuoti, pasirašant išankstinius balsavimo biuletenius, kuriuos galite pasirašyti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvių g. 30-1 , Kaune arba elektroniniu paštu labas@unijalitas.lt, pasirašant mobiliu parašu.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu Lietuvių g. 30-1 , Kaune, tel. Nr. 8 37 330779.

Administracijos vadovė Arija Tulienė

Informacija nariams dėl pavedimų švenčių dienomis

Mieli unijos nariai, artėja šventinis Velykinis savaitgalis, todėl atkreipiame Jūsų dėmesį, kaip jo metu bus vykdomi tarpbankiniai pervedimai.

  • Didysis penktadienis prieš Šv. Velykas (2024 m. kovo 29 d.) bei kovo 30, 31 ir balandžio 01 d. yra nedarbo dienos Europos bankų asociacijos užskaitymų sistemoje, todėl šiomis dienomis Unija vykdys ne visus tarpbankinius pervedimus.
  • Mokėjimai tarp Unijos sąskaitų vyks įprasta tvarka. Aukščiau nurodytomis dienomis bus galima atlikti momentinius mokėjimus. Momentinis mokėjimas vykdomas, jei mokėjimas pateiktas per interneto banke pasirinktą formą „Naujas pervedimas“, o mokėjimo suma neviršija 10 000 eurų.

Atsiprašome už galimus nepatogumus. Ramių ir jaukių Jums Šv. Velykų!

Kredito unija „Litas” administracija

2023 metų kredito unijos LITAS rezultatų apžvalga

Pristatome 2023 metų kredito unijos LITAS rezultatus:

✔ Turtas išaugo iki 42.2 m €, augimas + 35% (lyginant su 2022 m.)
✔ Paskolų portfelis 35.1 m €, augimas +27%
✔ Pajamos 2.9 m € +81%
✔ Grynasis pelnas 0.7 m €, augimas beveik 2.5 karto
✔ Kapitalas pasiekė 4.3 m€ +30%
✔ ROA 1.6% augimas * 2 kartai

✔ Fiziniai asmenys paskolų portfelyje sudarė 68%, juridiniai – 32%.

2024 metais unija planuoja pasiekti 50 m € turtą ir paskolų portfelį 45 m €. Planuojamos pajamos 3.5 m €, kapitalas 5.5 m €, ROA 2% 

Kredito unija LITAS 2024 metais planuoja toliau aktyviai skolinti fiziniams asmenims būsto įsigijimui, taip pat finansuoti verslą, planuojama, jog verslo dalis paskolų portfelyje 2024 m. sudarys 40%.

2024 m. Kredito unija LITAS toliau išliks tarp lyderių siūlant pasidėti terminuotus indėlius, šiai dienai siūlomos metinės palūkanos net iki 4.51%.

 

Informacija dėl visuotinio narių susirinkimo

PRANEŠIMAS

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS narių dėmesiui!

Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS (j. a. k. 302448934, registruota buveinė Verslo g. 6, Kumpių k., Kauno r.) eilinis visuotinis narių susirinkimas vyks 2024 m. kovo 26 d. 10 val. Kooperatinės bendrovės kredito unijos LITAS patalpose, esančiose Lietuvių g. 30-1, Kaune. Eilinis visuotinis narių susirinkimas bus vykdomas tik kredito unijos nariams balsuojant iš anksto.
Kviečiame narius balsuoti iš anksto (narys gali balsuoti tik vieną kartą) ir išreikšti savo nuomonę kiekvienu eilinio visuotinio narių susirinkimo darbotvarkės klausimu. Balsuoti galite nuo 2024 m. kovo 12 d. unijoje jos darbo metu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį arba elektroniniu būdu – elektroniniu paštu atsiunčiant užpildytą bendrąjį balsavimo biuletenį, pasirašytą kvalifikuotu elektroniniu parašu. Dėl galimybės balsuoti bei susipažinti su susirinkimo dokumentais elektroniniu būdu, susisiekite el. paštu labas@unijalitas.lt arba telefonu +370 685 62121.

Darbotvarkė:

1. Vidaus audito tarnybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
2. Valdybos 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
3. Paskolų komiteto 2023 m. ataskaita. Ataskaitos įvertinimas;
4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos
projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno
paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas;
5. Dėl pajinių įnašų grąžinimo;
6. 2024 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas;
7. Kredito unijos valdybos nariams skiriamo metinio biudžeto bei atlygio modelio tvirtinimas;
8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu, sudaryti
sandorius, kai sandorių suma ar turto vertė viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;
9. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas;
10. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas;
11. Kredito unijos pavadinimo keitimas;
12. Kredito unijos įstatų keitimas.

Nario išankstinis balsavimo biuletenis, pateiktas iki 2024 m. kovo 26 d. 10 val. eilinio visuotinio narių susirinkimo, galios ir tuomet, jei dėl kvorumo trūkumo susirinkimas bus laikomas neįvykusiu. Išankstinio balsavimo biuletenis bus įskaičiuotas į bendrąjį balsų kiekį pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime, kuris numatytas 2024 m. balandžio 5 d. 15 val. Pažymime, kad pakartotinis eilinis Visuotinis narių susirinkimas gyvai nebus organizuojamas. Kredito unijos nariai apie visuotinio narių susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami LR kredito unijų įstatyme nustatyta tvarka.

KB  kredito unijos LITAS administracijos vadovė Arija Tulienė.